VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т
З м і с т

ТЕМА 7.3 - ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ.

99

Урок №62. Загальні відомості про електричні машини.                                                                 

Загальні відомості про електричні машини. Типи, конструкції і класифікація електричних машин, їх будова та  принцип роботи.

Електричні машини широко застосовують на електричних станці­ях, у промисловості, на транспорті, в авіації, в системах автоматич­ного регулювання та керування, у побуті. Вони перетворюють ме­ханічну енергію в електричну і, навпаки, електричну енергію в ме­ханічну. Машина, що перетворює механічну енергію в електричну, називається генератором.Перетворення електричної енергії в механічну здійснюється двигуном.

Будь-яку електричну машину можна використати як генератор і як двигун. Ця властивість її змінювати напрямок перетворюваної нею енергії називається оборотністю машини. Її можна також використати для перетворення електричної енергії од­ного роду струму (частоти, кількості фаз змінного струму, напруги постійного стру­му) в енергію іншого роду струму. Такі електричні машини називаються перетворювачами.

Електричні машини залежно від роду струму електроустановки, в якій вони мають працювати, поділяються на машини постійного і машини змінного струму. Машини змінного струму можуть бути одно- та багатофазними. Найширше застосовуються трифазні синхронні та асинхронні машини, а також колекторні машини змін­ного струму, які дають змогу здійснювати економічне регулювання частоти обертання в широких межах.

1  Принцип дії електричної машини ґрунтується на використанні законів електромагнітної індукції та електромагнітних сил. Якщо в магнітне поле полюсів постійних магнітів або електромагнітів  помістити провідник і під дією певної сили переміщувати його перпендикулярно до магнітних ліній, то в ньому виникне елек­трорушійна сила E=Blυ,де В - магнітна індукція в місці, де пере­буває провідник; l — активна довжина провідника (тієї його части­ни, що знаходиться в магнітному полі); υ— швидкість переміщення провідника у магнітному полі. Напрямок ЕРС (на малюнку від гля­дача за площину креслення), що індукується у провіднику, визнача­ється згідно з правилом правої руки.

Схема, що пояснює принцип дії електричної машини.

Якщо цей провідник замкнути на приймач енергії то у замкненому колі під дією ЕРС протікатиме струм, напрямок якого збігається з напрямком ЕРС у провіднику. Внаслідок взаємодії струму в провід­нику з магнітним полем полюсів утворюється електромагнітна сила Fе, напрямок якої визначається за правилом лівої руки. Ця сила буде спрямована назустріч силі, яка переміщує провідник у магнітному по­лі. Якщо F1=Fе, провідник переміщуватиметься зі сталою швидкі­стю. Отже, у такій найпростішій електричній машині механічна енер­гія, що витрачається на переміщення провідника, перетворюється в електричну енергію, яка віддається опорові зовнішнього приймача енергії, тобто машина працює генератором. Та ж найпростіша елек­трична машина може працювати і двигуном. Якщо від стороннього дже­рела електричної енергії через провідник пропустити струм, то внаслі­док взаємодії струму у провіднику з магнітним полем полюсів утворю­ється електромагнітна сила Fе, під дією якої провідник почне перемі­щуватися в магнітному полі, долаючи силу гальмування будь-якого механічного приймача енергії.

Для збільшення ЕРС та електромеханічних сил електричні маши­ни мають обмотки, що складаються з великої кількості проводів, які з’єднуються між собою так, щоб ЕРС у них мали однаковий напрямок і додавались. У провіднику ЕРС буде індукована і в тому разі, коли провідник нерухомий, а переміщується магнітне поле полюсів.

2
Последнее изменениеСуббота, 23 марта 2019 14:43

Оставить комментарий

Наверх