VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т
З м і с т

ТЕМА 6.1 - ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ.

70

Урок №49. Загальні відомості про електричні апарати.                                                                

Класифікація апаратів управління та захисту, їх технічні характеристики, галузі застосування.

Електричними апаратами називають особливі електротехнічні пристрої, призначені для керування, регулювання або захисту еле­ктричних кіл і машин. Електричні апарати класифікують:за призначенням - комутуючі (для вимикання і вмикання елек­тричних кіл), захисні (для захисту електричних кіл і машин шля­хом їх вимикання при струмах перевантаження і короткого зами­кання, а також при змінах напруги та інших порушеннях режимів роботи електроустановки), пускорегулювальні (для здійснення пуску і регулювання частоти обертання, струму і напруги електрич­них машин), контролюючі (для контролю заданих параметрів електричного кола; при порушенні цих параметрів вони реагують, надсилаючи імпульси струму, що викликають дію сигналу або вимикального апарата);

за принципом роботи- контактні (замиканням і розмиканням рухомих контактних частин здійснюється вплив на кероване елек­тричне коло); безконтактні (які здійснюють керування приєднани­ми до них електричними колами зміною своїх електричних параме­трів - індуктивності, ємності, опору тощо);

за напругою - низької (до 1000 В, але, як правило, до 660 В включно) і високої (понад 1000 В, найчастіше 6 кВ і вище);

за родом струму - постійного або змінного;

за виконанням- у відкритому, захищеному, вибухобезпечному тощо.

Електричні апарати можна класифікувати і за іншими ознаками, наприклад за кількістю полюсів (однополюсні або триполюсні), за способом гасіння в апараті електричної дуги(з гасінням в деіонній гратці, у маслі або в газовому середовищі), за способом дії (елек­тромагнітні, теплові, індукційні).

До електричних апаратів висуваються різні вимоги, що визна­чаються переважно їх призначенням та умовами навколишнього середовища. Всі електричні апарати повинні задовольняти таким загальним вимогам:

- струмопровідні частини мають витримувати нагрівання певної температури, викликані протіканням через них тривало - номіна­льних струмів і короткочасно - струмів перевантаження і наскріз­ного короткого замикання;

- контактні частини й механізми повинні витримувати без пору­шення регулювання гарантовану заводом-виробником кількість ци­клів вмикань і вимикань;

- контакти мають бути здатні вмикати і вимикати всі струми ро­бочих режимів, а контакти багатьох апаратів - також і струми аварійних режимів;

- деталі повинні витримувати без будь-яких порушень, що перешкоджають їх подальшій нормальній роботі, електродинамічні зусилля, які виникають у струмопровідних частинах під час протікан­ня через них струмів перевантаження або короткого замикання;

- електрична ізоляція повинна забезпечувати надійну і безпечну роботу апарата за заданих значень напруги, а також за коротко­часних перевантажень певної величини.

Основними і найвідповідальнішими частинами електричних апа­ратів загальнопромислового призначення є контакти.

Якість контакту в апараті залежить від тиску в контакті, а та­кож від правильності обробки і стану контактних поверхонь. По­гано оброблені і окислені (вкриті плівками оксидів) контакти ма­ють значний перехідний опір. Тому під час монтажу електричних апаратів особливу увагу слід звертати на стан їх контактів. Окис­лені контактні поверхні мідних контактів треба обробляти напил­ком для створення шорсткості, яка забезпечує, кращий контакт, ніж поліровані або шліфовані поверхні. Поверхні контактів повинні бу­ти чистими, а тиск у контактах - відповідати заводським даним.

В останні роки багато електричних апаратів випускають з кон­тактами, вкритими металокерамікою. Контакти з металокераміч­ним покриттям очищають, промиваючи чистим бензином. Обробля­ти їх напилком забороняється.

Електричні апарати, які надходять на монтаж у заводській упаковці і без ознак пошкоджень, відкривати, і тим більше розби­рати, не слід. При необхідності усунення дрібних пошкоджень в апараті всі роботи треба виконувати так, щоб максимально зберег­лося заводське складання і регулювання контактів, механізму та інших частин апарата.

Апарати, які застосовують для керування електричними колами, поділяються на неавтоматичні і автоматичні.

e25a34e9e1b8 e6da3f010e5c28705cfd8063bc2aca62

Неавтоматичними апаратами є рубильники, перемикачі, пакетні вимикачі, ящики з рубильниками, а також барабанні вимикачі та контролери, керування якими здійснюється вручну безпосередньо оператором.

5a7674c1226e4888b7179004 256603 kontaktor pml m1160 6a 220ac uhl4 b

Автоматичними апаратами є контактори, магнітні пускачі і авто­мати, якими керують дистанційно або які діють автоматично в разі зміни установленого режиму роботи електродвигуна або живильної мережі (перевантаження, зниження чи повне зникнення напруги тощо).

Последнее изменениеСреда, 20 марта 2019 09:26

Оставить комментарий

Наверх