VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т
З м і с т

ТЕМА 9.3 - ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ПОБУТОВИХ МАШИН, РУЧНОГО ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ, ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ.

 

Урок №87. Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання побутових машин, ручного електроінструменту, електроприладів індивідуального користування.

Конструктивні особливості.

Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання побутових машин, ручного електроінструменту, електроприладів індивідуального користування.

Характерні несправності та способи їх усунення.

 

Загальна конструкція електроінструменту.

Найважливішим показником технічного рівня електроінстру­менту є питома (на одиницю маси) потужність. Збільшення потужності машини при зниженні її маси було досягнуто засто­суванням в електроінструментах високошвидкісних двигунів: од­нофазних колекторних нормальної частоти і трифазних асин­хронних підвищеної частоти. Найпоширеніші однофазні двигуни напругою 220 В і потужністю 60 – 1 500 Вт з частотою обертання (при навантаженні) від 12 до 20 тис. об/хв. Позитивні якості цих двигунів: безпосереднє вмикання до електричної мережі за­гального призначення без трансформаторів і перетворювачів ча­стоти, здатність переносити значні перевантаження та коливання напруги, робота в режимі частих пусків. Недоліки: незначний ресурс (до 300 – 400 год), відносна складність конструкції і висока ціна, необхідність періодичних ремонтів, пов'язаних з підтриманням справності колектора двигуна.

 

Дуже поширені трифазні асинхронні двигуни підвищеної ча­стоти, їхні номінальні параметри 36 (42) В, 200 Гц потужністю 120 – 1 500 Вт при 12 тис. об/хв. Однофазні асинхронні двигуни в електроінструментах не використо­вуються через низьку питому потужність.

Електромагнітний привод придат­ний і для однофазних машин ударної дії (молотки, перфоратори). Його по­зитивною якістю є можливість жив­лення від однофазної мережі загального користування і підвищена на­дійність, яка зумовлена відсутністю обмоток на рухомих частинах.

Електроінструменти мають кор­пус, в якому розміщено двигун із механічною передачею, робочий орган і пристрій для керування. Корпус служить захистом оператора від дотикання до рухомих частин і частин, які перебувають під напругою. Механізми передач служать для передачі обертального моменту від вала двигуна до робочого механізму машини.

Типову схему увімкнення двигуна електроінструмента наведено на малюнку Для зменшення високочастотних завад у корпусі двигуна встановлюють ємнісні фільтри С1,  С2,  С3.

 

Універсальні колекторні двигуни.

Принципово будь-який двигун постійного струму може працювати від мережі змінного струму, оскільки обертаючий момент, що роз­вивається двигуном і залежить від добутку сили струму в якорі на магнітний потік полюсів, не змінює напрямку за одночасної зміни напрямку струму в якорі та магнітного потоку полюсів.

Для створення досить великого обертаючого моменту потрібна одночасна зміна напрямку струму в якорі та магнітного потоку по­люсів, тобто збіг за фазою сили струму в якорі та магнітного потоку полюсів. У двигуні паралельного збудження такого збігу за фазою досягнути не можна, через те що магнітний потік, який утворюється обмоткою збудження, відстає за фазою від прикладеної напруги приблизно на чверть періоду. У двигуні послідовного збудження струм у якорі є водночас і струмом збудження. Нехтуючи кутом зсуву фаз між силою струму збудження та магнітним потоком, можна вважати, що сила струму в якорі та магнітний потік збігаються за фазою, тоб­то їхні зміни одночасні.

 

Колекторні двигуни малих потужностей роблять універсальними, тобто вони призначаються для роботи від мережі змінного і постій­ного струму.

Такі двигуни виконують без ком­пенсаційної обмотки. У разі роботи від мережі постійного струму двигуна приєднують затискачами «0» та «=», а якщо від мережі змінного струму — затискачами «0» та «~». Отже, в разі роботи на змінному струмі в обмотці збуд­ження значно менше витків, ніж за роботи на по­стійному струмі, тому коефіцієнт потужності ви­являється порівняно високим, незважаючи на відсутність компенсаційної обмотки.

Характеристики універсального колекторного двигуна змінного струму аналогічні характери­стикам двигуна постійного струму з послідовним збудженням.

Однофазні колекторні двигуни змінного струму малої потужності застосовуються в установках автоматики, зв’язку та в побуті. У конструктив­ному відношенні вони мають суттєві відмінності від машин постійного струму. Магнітопровід статора колекторного двигуна набирають із листової сталі для зменшення втрат на вихрові струми. Потік якірної реакції утворює ЕРС самоіндукції, яка значною мірою знижує коефіцієнт потуж­ності. Щоб усунути вплив якірної реакції, на статорі колекторного двигуна розміщують компенсаційну обмотку, магнітний потік якої спрямований назустріч потоку якірної реакції. Компенсаційна обмотка може бути з’єднана послідовно з якорем і може мати з ним трансформаторний зв’язок; крім того, на статорі мо­же бути одна обмотка, яка одночасно є й обмоткою збудження, і ком­пенсаційною.

Інколи застосовують двигуни з трансформаторним зв’язком ста­тора й ротора, які називаються індукційними, або репульсійними колекторними двигунами. Такі двигуни застосовують переважно у побутових пристроях для безпосереднього ввімкнення в мережу змін­ного струму. У таких двигунів обмотка, що вмикається в мережу, служить одночасно обмоткою збудження і компенсаційною, а якірна обмотка коротко замкнена щітками на колекторі.

 

Ремонт електроінструменту.

 

Последнее изменениеВторник, 26 февраля 2019 08:01

Оставить комментарий

Наверх