VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т
З м і с т

Тема 1.1 Класифікація хімічних елементів і речовин. Властивості основних класів неорганічних сполук

Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу:

  • класифікувати хімічні елементи та їх речовини;
  • визначати властивості основних класів неорганічних сполук;
  • називати хімічні елементи та їх сполуки; наводити приклади s-,p-, сі-елементів;
  • складати рівняння хімічних реакцій, які відображають хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей.

 

Хімічні елементи— це складові простих і складних речовин.

Хімічний елемент — це сукупність атомів з однаковим зарядом ядра.

berzelius jons jacob d0b9d191d0bdd181 d18fd0bad0bed0b1 d0b1d0b5d180d186d0b5d0bbd0b8d183d181 250x342

 

 

Одну з перших спроб класифікації хімічних елементів здійснив шведський хімік Я. Берцеліус у 1804 р. Він класифікував усі відомі на той час 32 елементи на металічні та неметалічні (за відмінністю вла- стивостей простих речовин — металів і неметалів, що їм відповідають). Ця класифікація виявилася не зовсім вдалою, оскільки не враховувала властивості перехідних елементів, які можуть утворювати амфотерні оксиди й гідроксиди. Однак нею користуються й досі.

 

 

{slider= Я. Берцеліус}

{slider=Класифікація хімічних елементів}

Нині відомо 114 хімічних елементів, з них 22 — неметалічні еле- менти, наприклад Н, В, С, Si, N, Р, As, О, S, Se, Те, галогени та інертні гази; 92 — металічні елементи. За будовою електронних оболонок атомів хімічні елементи поділя- ють на S-, p-, d-, f-елементи. Наприклад, Н, Не, Na, Ca — s-елементи, С, N, P, О —р-елементи, Cr, Mn, Fe, Zn — <і-елементи. За походженням елементи класифікують на природні та штучні, які добуті внаслідок перебігу ядерних реакцій. Так, елементи з протон- ним числом > 9 4 — штучні. За поширенням у природі елементи поділяють на поширені та роз- СІЯНІ, або рідкісні. Взаємозв'язок усіх хімічних елементів відображає періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. У природі хімічні елементи існують у формі простих і складних речовин. Складні речовини поділяються на органічні та неорганічні. Класифікацію неорганічних речовин наведено на схемі 1. 

 

{slider=Класифікація неорганічних речовин}

Screenshot 2

Тема 1.2 Контрольні запитання

Контрольні завдання 

1. Поясність, за якими ознаками класифікують хімічні елементи, і наве- діть відповідні приклади.

2. Наведіть означення оксидів і поясніть їх класифікацію.

3. Напишіть рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості оксидів.

4. Наведіть означення основ і поясніть їх класифікацію.

5. Напишіть рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості основ.

6. Наведіть означення кислот і поясніть їх класифікацію.

7. Напишіть рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості кислот. 8. Наведіть означення солей і поясніть їх класифікацію.

9. Напишіть рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості солей.

10". Напишіть рівняння реакцій утворення солі з: а) двох простих речовин; б) двох складних речовин; в) простої і складної речовин.

11". Напишіть рівняння реакцій, що відповідають таким перетворенням: Fe FeCl3 Fe(OH)3 Fe,03 Fe FeCl, Fe(OH), FeO Fe; Na Na,0, Na,0 NaOH Na,C03 NaHC03 NaN03 NaNO,; Si SiO,~ Na2Si03 H2Si03 SiÖ2 Si Mg2Si SiH4.

12". Масова частка елемента(У) у його оксиді становить 43,67 %. Знайдіть відносну атомну масу цього елемента, запишіть формулу його оксиду і доведіть характер оксиду рівняннями хімічних реакцій.

13". У розчині натрій гідроксиду масою 40,0 г із масовою часткою NaOH 5 % додатково розчинили натрій масою 0,12 г. Обчисліть масову частку лугу в утвореному розчині.